Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november naar nieuws overzicht

28 April 2022

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest is een verkorte neerslag van een asbestinventaris, die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. Concreet wordt eerst nagaan of er al dan niet een nog geldige asbestinventaris aanwezig is. Indien er een asbestinventaris aanwezig is, zal OVAM het asbestattest eenvoudig uit de OVAM-databank kunnen genereren. 
Indien er geen asbestinventaris aanwezig is, dan zal er eerst nog een asbestdeskundige ter plaatse moeten komen om een asbestinventaris op te maken. Die zal daarbij in hoofdzaak gebruik maken van meetapparatuur en visuele observaties. Het asbestattest zal dus geen melding maken van ingesloten asbesthoudende materialen.

De gecertificeerde asbestdeskundige moet n.a.v. zijn werkzaamheden alle geldende voorschriften naleven, in het bijzonder deze bepaald in het inspectieprotocol.

De deskundige zal vervolgens zijn opmetingen ingeven in een OVAM-databank. Op basis van die gegevens zal dan een attest kunnen worden gegenereerd.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Voor het verplicht beschikken over een asbestinventarisattest, of kortweg asbestattest, wordt een tweetrapsraket gebruikt. In eerste instantie wordt gewerkt via een informatieplicht bij verkoop vanaf 23 november en daarnaast geldt een algemene verplichting tegen 31 december 2031.
Een cruciaal element waar voor beide verplichtingen rekening mee moet worden gehouden is het criterium ‘toegankelijke constructies met risicobouwjaar’.  Onder het risicobouwjaar wordt verstaan: bouwjaar 2000 of ouder. Concreet is het verplichte asbestattest niet van toepassing op panden met een bouwjaar vanaf 2001 en recenter. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt het jaar van opname in het kadaster als bouwjaar.

Belangrijk: de verplichtingen zijn niet beperkt tot residentieel vastgoed! Ze gelden ook voor winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen, …

Informatieplicht bij verkoop 
Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden bij de verkoop van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder. Idem bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Erfenissen, schenkingen en onteigeningen zijn evenwel niet onderworpen aan de informatieplicht.

Onderhandse verkoopovereenkomst

Concreet moet de verkoper bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst aan de kandidaat-koper de inhoud meedelen van een geldig asbestattest. De onderhandse verkoopovereenkomst moet daartoe het volgende vermelden: de datum van het attest, de samenvattende conclusie, de unieke code van het attest en een clausule die stelt dat de inhoud van dit (geldige) attest voorafgaandelijk is medegedeeld aan de koper, of, indien men hierin in gebreke is gebleven, dat dit niet is gebeurd.

Bron: CIB Vlaanderen

Delen op

Wil jij ook verkopen/verhuren? Contacteer ons